Jeżeli potrzebujesz pomocy psychologicznej jesteś w kryzysie to zapraszamy 1 i 3 wtorek miesiąca

w godzinach od 9 do 11 w pokoju nr 2.


Zapisy w sekretariacie Mops Pionki pokój nr 13 lub telefonicznie 48 384 84 27 wew.34
Dodatek osłonowy 2024 r.

Obecnie nie wydajemy wniosków o wypłatę dodatku osłonowego ponieważ czekamy na zatwierdzenie ich przez

ustawodawcę, gdy tylko zostaną zatwierdzone bezzwłocznie o tym poinformujemy !


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach informuje, że od stycznia 2024 r. ponownie będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie

w formie dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100,00 zł,

2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00 zł na osobę.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym

limitem wypłaty dodatku w wysokości 20,00 zł.

Dodatek osłonowy za okres od 01.01.2024r. do 30.06.2024r. wynosi:

 

1. 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

2. 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

3. 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

4. 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

 

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem gdy źródło ogrzewania zgłoszone jest do CEEB:

 

1. 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

2. 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

 

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w

Pionkach w godzinach pracy MOPS, przez platformę e-Puap . Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r pozostaną bez rozpatrzenia. Wypłata dodatków

osłonowych następuje jednorazowo do 30 czerwca 2024r.

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 23/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach

z dnia 13 grudnia 2023r.

w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (Dz. U. 2023r. poz.1465) w związku z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2023 r. poz.1102 ), art.1 pkt. 1k ustawy z dnia 18 stycznia 1951r.
o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) oraz § 23 ust.1 Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2023 z dnia 04 października 2023r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach

 link do zarządzenia nr 23/2023

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024


Gmina Miasta Pionki informuje, iż w dniu 16.08.2023r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu - „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, 1407 i 1429).

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenta polegają w szczególności na pomocy w:

1. Wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
3. Załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
4. Korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)
5. Zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.


Adresatami Programu są:

1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długoterminowej opieki czy pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia , rehabilitacji i edukacji.
2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
1. W stopniu znacznym albo
2. w stopniu umiarkowanym
3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b, zgodnie z art.5 i art.62  ustawy z dnia 27 sierpnia  1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (DZ.U z 2021r. Poz.573 z późn. zm.).

Osoba niepełnosprawna nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika:

1. Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog,       terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta,
2. Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. wolontariat lub praca zawodowa na rzecz osób z niepełnosprawnością,
3. Osoby wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego( w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie ) w Karcie zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024, której wzór stanowi załącznik Nr.7 do Programu.

Asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego w Karcie zgłoszenia do Programu.

Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina/powiat lub inny podmiot, któremu gmina/powiat zleciła realizację Programu, z uwzględnieniem postanowień:

- posiadania dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji (…) lub
- posiadania co najmniej 6-miesięcznego, udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami (…)


Limit godzin usług asystencji osobistej przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

1. 840 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną lub traktowane na równi z orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1987 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością sprzężoną;

2. 720 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi z orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1987 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;

3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną lub traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1987 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; .

4. 360 godzin rocznie dla:
-osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi z orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie
z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1987 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także:

1. Zaświadczenie o niekaralności;
2. Pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
3. Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Przy czym liczba przyznanych godzin zależna będzie od ilości godzin wskazanych we wniosku o środki finansowe.

W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane z innych źródeł.
Gmina Miasta Pionki przyznaje usługi asystencji osobistej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby  niepełnosprawnej” – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.
Osoby zainteresowane wsparciem asystenta, proszone są o zgłoszenie się w terminie do 11 września 2023 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Leśna 5, 26-670 Pionki, w celu pobrania/złożenia Karty zgłoszeniowej do Programu. Niezbędne jest także dołączenie do karty zgłoszenia kopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje dot. Programu można uzyskać pod numerem telefonu:48 384 84 25 do 28 w 32 – starszy specjalista pracy socjalnej koordynator  Monika Maciąg lub pracownik socjalny – Aneta Karaś.Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz sytuacji osobistej osoby niepełnosprawnej zgodniez założeniami Programu i  przyznanymi środkami finansowymi.

Przydzielenie wsparcia w formie usługi asystenta nastąpi po podpisaniu umowy na realizację powyższego Programu finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik_nr_7_do_Programu_AOON-JST

 

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

W związku z przystąpieniem Gminy Miasta Pionki do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Pionkach ogłasza nabór do Programu.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenta polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. Wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,

 2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,  

 3. Załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,

 4. Korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)

 5. Zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

  Adresatami Programu są:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długoterminowej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia , rehabilitacji i edukacji oraz

 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

  1. o stopniu znacznym albo

  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b

Osoba niepełnosprawna nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta
  lub

 2. Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu
  lub

 3. Osoby wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2. Posiadanie doświadczenia o którym mowa może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Limit godzin usług asystencji osobistej przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.

 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężona.

 4. 360 godzin rocznie dla:

  1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

  2. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Przy czym liczba przyznanych godzin zależna będzie od ilości godzin wskazanych we wniosku o środki finansowe.

Asystentem może być osoba wskazana przez uczestnika Programu z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt. 3 Programu . Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika Programu, wskazuje go realizator z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt lub 2 Programu.

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także:

 1. Zaświadczenie o niekaralności;

 2. Pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

 3. Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2286 ze. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane z innych źródeł.

Gmina przyznaje usługi asystencji osobistej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej” – edycja 2023, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Osoby zainteresowane wsparciem asystenta, proszone są o zgłoszenie się w terminie
do 10 lutego 2023 r. do  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Leśna 5, 26-670 Pionki, w celu pobrania/złożenia Karty zgłoszeniowej do Programu. Niezbędne jest także dołączenie do karty zgłoszenia kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje dot. Programu można uzyskać pod numerem telefonu:
48 384 84 25 do 28 w 32 – Koordynator Monika Maciąg, lub Pracownik socjalny – Aneta Karaś

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników.

Przydzielenie wsparcia w formie usługi asystenta nastąpi po podpisaniu umowy na realizację powyższego Programu finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.


ZAŁĄCZNIKI: