UWAGA

Dopłaty do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19.


 Podstawa prawna:  art. 15 zzzic do art. 15 zzzii ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842)  


Jeśli jesteś najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego, otrzymujesz dodatek mieszkaniowy, a Twój dochód w stosunku do roku 2019 uległ obniżeniu, możesz ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o  dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwanej dalej „dopłatą do czynszu”.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy lub podnajemcy  spełniającemu  warunki  przyznania  dodatku  mieszkaniowego  wynikające  z ustawy  z dnia  21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku, gdy:

 1. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek  mieszkaniowy  w okresie  3 miesięcy  poprzedzających  datę  złożenia  wniosku, jest co najmniej o 25 % niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r. oraz

 2. ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r., oraz

 3. ubiegającemu  się  o dodatek  mieszkaniowy  nie  przysługiwał  wcześniej  dodatek  mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Warunek,  o którym  mowa  w  punkcie 2,  uznaje  się  za  spełniony  również  w przypadku,  gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek powiększony o dopłatę do czynszu jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek  mieszkaniowy  na  wniosku  o dodatek adnotacji wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”, zwanej dalej „adnotacją”.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek z adnotacją złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Do  wniosku  o dodatek  z adnotacją,  poza  dokumentami,  o których  mowa  w art. 7 ust.1  ustawy  z dnia 21czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, dołącza się:

 1. oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu ( do wglądu należy przedłożyć dokumenty na podstawie, których zostało sporządzone w/w oświadczenie)

 2. oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, tj. czy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020r., oraz czy ubiegającemu przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

 3. dokumenty  potwierdzające  wysokość  miesięcznego  czynszu  opłacanego  przez  ubiegającego  się  o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500zł.

Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6  ustawy  z dnia  21 czerwca  2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Wysokość dopłaty do czynszu wskazuje się w decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy.

W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu ubiegającemu się o taki dodatek i posiadającemu prawo do dodatku mieszkaniowego na podstawie decyzji wcześniejszej, wynikający z tej  decyzji  wcześniejszej  okres,  o którym  mowa  w art. 7 ust. 5  ustawy  z dnia  21 czerwca  2001r.  o dodatkach mieszkaniowych,  skraca  się  do  miesiąca  poprzedzającego  miesiąc  pierwszej  wypłaty  dodatku  powiększonego o opłatę do czynszu.

Wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku o dodatek  z adnotacją.

W przypadku  gdy wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu  14 marca  2020 r. jest niższa niż wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu składania wniosku o dodatek z adnotacją, wysokość miesięcznego czynszu będącą podstawą obliczenia dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu ustala się według stanu na dzień 14 marca 2020 r.  W takim przypadku dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu ubiegający się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu składa według stanu na dzień 14 marca 2020 r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może zostać przyznany z mocą wsteczną.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłaca od 60 dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy, przy czym pierwszej wypłaty dokonuje się nie później niż 75 dnia po dniu wejścia w życie przepisu.  W przypadku  dodatku  mieszkaniowego  powiększonego  o dopłatę  z Funduszu  Przeciwdziałania COVID-19 przyznanego  za  miesiące  poprzedzające  miesiąc,  w którym  rozpoczęto  wypłaty  zgodnie  z terminem wskazanym w zdaniu pierwszym, pierwsza wypłata obejmuje również wypłatę tych dodatków mieszkaniowych.

 

Wnioski o kontynuację świadczenia

R 500+ w 2021 roku

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się nowym okresem 2021/2022 ustalania uprawnień
do świadczeń wychowawczych – PROGAM 500+ uprzejmie informujemy

od 1 LUTEGO 2021 r. będzie można składać

wnioski wyłącznie drogą elektroniczną

Dopiero od 1 kwietnia 2021 r. wnioski o świadczenie można będzie składać
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach.

Przypominamy jednak, że, obecnie w Polsce obowiązuje stan pandemii, co związane jest z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego, dlatego też apelujemy do Państwa o składanie wniosków drogą elektroniczną bez konieczności wizyty w urzędzie. Jeżeli uznają Państwo, że wizyta w Urzędzie jest niezbędna prosimy o zachowanie zasad i ograniczeń wprowadzonych z powodu coronawirusa (maseczki, dezynfekcja rąk, ograniczenia w poruszaniu się po urzędzie, niegromadzenie się, zachowanie odległości)

USTAWOWE TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

O ŚWIADCZENIA,

WYDANIA DECYZJI ORAZ WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Świadczenie wychowawcze

od 1 lutego do dnia30 kwietnia

do dnia 30 czerwca

 

od 1 maja do dnia 31 maja

do dnia 31 lipca

od 1 czerwca do dnia 30 czerwca

do dnia 31 sierpnia

od 1 lipca do dnia 31 lipca

do dnia 30 września

od 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia

do dnia 31 października

Świadczenia rodzinne

od 1 lipca do dnia 31 sierpnia

do dnia 30 listopada

od dnia 1 września do dnia 31 października

do dnia 31 grudnia

od dnia 1  do dnia 31 grudnia

do ostatniego dnia lutego następnego roku

Fundusz alimentacyjny

od 1 lipca do dnia 31 sierpnia

do 31 października

od 1 września do 30 września

do 30 listopada

od 1 października do 31 października

do 31 grudnia

od 1 listopada do 30 listopada

do 31 stycznia następnego roku

od 1 grudnia do 31 stycznia

do ostatniego dnia lutego następnego roku

 

 

 

Uwaga! Istotne informacje o zmianach!Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach informuje, że od dnia 26 listopada 2020r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.Pomocą żywnościową w Podprogramie 2020 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego określonego w tejże ustawie, tj.:

- 1.542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1.161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, osoby, które chcą korzystać z żywności w ramach Podprogramu 2020 zapraszamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5,
od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 17.00 tel. (48) 384 84 25 do 28
w celu zakwalifikowania do pomocy i wydania skierowania.


ZARZĄDZENIE NR 19 /2020

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach
z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracyNa podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r roku – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. 2020 r. poz.1320) w związku z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz.U. 2019 r. poz.1282), art.1 pkt. 1 m) ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) oraz § 17 ust.1 Regulaminu pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2010 z dnia 19.07.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach rządzam co następuje:

§1. W związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w grudniu 2020 r ustalam dzień 24 grudnia 2020r. dodatkowym dniem wolnym od pracy w zamian za święto drugiego dnia Bożego Narodzenia przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.

„CZYSTE POWIETRZE” – WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA”Zaświadczenia o w,ysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z Programem „Czyste Powietrze” 2.0.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Ważne: wydania zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Kliknij w link
(pobierz druk);


klauzula informacyjna art 13 RODO_osoby wniskujące o zaświadczenie czyste powietrze

Gdzie można złożyć wniosek?

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pionkach na parterze budynku przy ul. Leśnej 5 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.

Podstawa prawna:

1. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).Regulamin realizacji programu Wspieraj Seniora

UWAGA!

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub niezgodności danych osoby zgłaszającej się w celu realizacji usługi należy nie przekazywać pieniędzy
i
niezwłocznie skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii:
„§ 24a.1. Do dnia 4 grudnia 2020r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury.
Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art.3 ust. 3–8 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz.1842)”

Szanowni Klienci
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w PionkachZ uwagi na powyższe Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach zawiadamia, że w miarę możliwości – wykonuje swoje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę mieszkańców.
Dlatego też, wszelkie dokumenty i wnioski należy składać drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty lub wrzucając korespondencję do przygotowanej urny.

Potrzebujesz załatwić sprawę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej najpierw ZADZWOŃ, spróbujemy pomóc bez wychodzenia z domu.
Zgłoszenia o pomoc materialną lub usługi opiekuńcze przyjmują telefonicznie pracownicy socjalni.

W celu uniknięcia kolejek a przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa apelujemy do osób, które pobierają świadczenia w kasie Ośrodka o założenie konta bankowego, bądź wskazanie numeru konta, na które można przelać środki.
Przypominamy jednocześnie, że świadczenia z pomocy społecznej nie podlegają zajęciom komorniczym.
Jednocześnie zapewniamy, że rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji odbywa się na bieżąco.

Zwracamy się z prośbą do Mieszkańców o wykorzystywanie drogi elektronicznej w składaniu wniosków o udzielenie pomocy, wyjaśnień, oświadczeń i innych pism.
Przypominamy, że wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, zasiłki pielęgnacyjne itp. można składać min. za pomocą:
- platformy ePUAP
- portalu Emp@tia
Zalogowanie do platform ePUAP i Emp@tia możliwe jest za pomocą profilu zaufanego.
Osoby nieposiadające profilu zaufanego mogą zalogować się do platformy ePUAP za pomocą banków: Bank Polski PKO, Inteligo, Santander, Bank Pekao SA, mBank, ING, Millenium Alior Bank, Envelo oraz usług bankowych T-Mobile.
Wszelkie sprawy załatwiane są przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz platformy e-PUAP.

Potrzebujesz załatwić sprawę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pionkach najpierw napisz lub ZADZWOŃ, spróbujemy pomóc bez wychodzenia z domu.

Dział Obsługi Interesantów tel. 48 384-84-25 do 28
Dział Świadczeń Rodzinnych 697-224-322
Dział Usług Opiekuńczych Kierownik 533-900-610
Maciąg Monika 533-900-607
Dział Pomocy Środowiskowej Kierownik 603-395-511
Pracownicy socjalni:
Cygan Anna 533-900-604
Kowalska Julita 533-900-611
Grochulska Ilona 533-900-609
Krawczyk Oliwia 533-900-601
Hołuj Dorota 533-900-605
Mąkosa Bogumiła 533-900-607
Klimowicz Monika 533-900-606
Asystent rodziny: Witczyk Kamila 533-900-603
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

INFORMACJA

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW

NOWY OKRES ZASIŁKOWY

2020/2021

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz dodatkami

Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy


Wniosek o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnegoWniosek o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START 300+


POKÓJ nr 2


Zarządzenie Nr 10/2020 Dyrektora MOPS w Pionkach w sprawie wprowadzenia tymczasowych zasad postępowania mających na celu przeciwdziałanie i zapobieganie CIVID-19

Rodzaj Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2020 r. będzie można składać
wyłącznie elektronicznie wnioski o:

Nie ma konieczności składania nowych wniosków o świadczenie wychowawcze 500+. Świadczenie to przyznane jest do 31 maja 2021 r. i dopiero w roku 2021 r. będą przyjmowane wnioski o kontynuacje tego świadczenia. Obecnie wnioski o świadczenie 500 + powinny składać tylko osoby którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania świadczenia np. w związku z uzyskaniem prawa do opieki naprzemiennej nad dzieckiem.

Dopiero od 1 sierpnia 2020 r. wnioski o świadczenia można będzie składać osobiście w siedzibie

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach pok. Nr 2

Przypominamy jednak, że, obecnie Polsce obowiązuje stan pandemii, co związane jest z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego, dlatego też apelujemy do Państwa o składanie wniosków drogą elektroniczną bez konieczności wizyty w urzędzie. Jeżeli uznają Państwo, że wizyta w Urzędzie jest niezbędna prosimy o zachowanie zasad i ograniczeń wprowadzonych z powodu coronawirusa (maseczki, dezynfekcja rąk, ograniczenia w poruszaniu się po urzędzie, niegromadzenie się, zachowanie odległości)

Wnioski o świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego

złożone na okres świadczeniowy 2020/2021 będą rozpatrywane

na podstawie dochodów rodziny za rok 2019.

USTAWOWE TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

O ŚWIADCZENIA,

WYDANIA DECYZJI ORAZ WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Świadczenie

Wniosek

Decyzja i wypłata

Świadczenia rodzinne

od 1 lipca do dnia 31 sierpnia

do dnia 30 listopada

od dnia 1 września do dnia 31 października

do dnia 31 grudnia

od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia

do ostatniego dnia lutego następnego roku

Fundusz alimentacyjny

od 1 lipca do dnia 31 sierpnia

do 31 października

od 1 września do 30 września

do 30 listopada

od 1 października do 31 października

do 31 grudnia

od 1 listopada do 30 listopada

do 31 stycznia następnego roku

od 1 grudnia do 31 stycznia

do ostatniego dnia lutego następnego roku

Świadczenie ,,Dobry start’’

od 1 lipca do dnia 31 sierpnia

do dnia 30 września

od 1 września do 30 listopada

2 miesiące od złożenia wniosku

 

UWAGA

Informujemy, iż za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID 19 dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną

Podstawa prawna: art. 15 zzzib ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzony przez ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19

Art. 15Zzzib.:

 1. Za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19, dodatek mieszkaniowy, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133), może zostać przyznany z mocą wsteczną

 2. Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.

 3. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem.

 4. Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę.

 5. W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres, o którym mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy.

 6. Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

 7. W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, dodatek mieszkaniowy za miesiące poprzedzające pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku wypłaca się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego stała się ostateczna.”;Informujemy że odbiór żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym wydawana będzie w dniach: 21, 22 i 23 kwietnia 2020 roku w Pionkach przy ulicy J. Piłsudskiego 25 w godzinach 8.00-14.00


Trudna sytuacja wynikająca z zagrożenia epidemiologicznego nie pozostaje
obojętna dla naszego zdrowia psychicznego, może wywoływać silny stres,
stany lękowe czy też depresję. Dlatego jeżeli chcesz porozmawiać
nieodpłatnie z psychologiem podajemy numer telefonu 533 900 602. W
dniach: 08, 10, 15, 17, 21, 23, 27, 29 kwietnia od godziny 7.30 do 15.30
dyżuruje psycholog Pan Bogdan Krzyżanowski.

Kasa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie nieczynna do odwołania, jednocześnie informuję, iż wpłat należy dokonywać na niżej wskazane konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez dokonanie przelewu elektronicznego:

Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Pionkach

96 9141 0005 0000 0231 2000 0190UWAGA

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego spowodowanego zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem SARS - CoV - 2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania, w celu ograniczenia do minimum poruszania się interesantów po budynku urzędu, wprowadza nowe procedury związane z obsługą mieszkańców. Dlatego też:


KASA MOPS
BĘDZIE NIECZYNNA
DO ODWOŁANIAOsoby, które dotychczas pobierały świadczenia w kasie proszone są o wskazywanie numerów kont, na które niezwłocznie przekażemy świadczenia lub telefoniczne kontaktowanie się z pracownikami w celu ustalenia indywidualnego sposobu i terminu wypłaty.Ograniczenia w funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego spowodowanego zagrożeniem epidemicznym koronawirusem SARS-CoV-2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od dnia 17 marca 2020r. do odwołania, w celu ograniczenia do minimum poruszania się interesantów po budynku urzędu, wprowadza nowe procedury związane z obsługą mieszkańców.

W siedzibie załatwiane będą tylko sprawy pilne i gdy nie ma innej możliwości!!!

Zwracamy się z prośbą do Mieszkańców o wykorzystywanie drogi elektronicznej w składaniu wniosków o udzielenie pomocy, wyjaśnień, oświadczeń i innych pism.

Przypominamy, że wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, zasiłki pielęgnacyjne itp. można składać min. za pomocą:


- platformy ePUAP

- portalu Emp@tia

Zalogowanie do platform ePUAP i Emp@tia możliwe jest za pomocą profilu zaufanego.

Osoby nieposiadające profilu zaufanego mogą zalogować się do platformy ePUAP za pomocą banków: Bank Polski PKO, Inteligo, Santander, Bank Pekao SA, mBank, ING, Millenium Alior Bank, Envelo oraz usług bankowych T-Mobile.

Wszelkie sprawy załatwiane są przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, platformy e-PUAP.

Potrzebujesz załatwić sprawę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pionkach najpierw napisz lub ZADZWOŃ, spróbujemy pomóc bez wychodzenia z domu.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział Obsługi Interesantów tel. 48 384-84-25 do 28

Dział Świadczeń Rodzinnych 697-224-322

Dział Usług Opiekuńczych Kierownik 533-900-610

Maciąg Monika 533-900-607

Dział Pomocy Środowiskowej Kierownik 603-395-511

Pracownicy socjalni:

Cygan Anna 533-900-604

Kowalska Julita 533-900-611

Grochulska Ilona 533-900-609

Krawczyk Oliwia 533-900-601

Hołuj Dorota 533-900-605

Mąkosa Bogumiła 533-900-607

Asystent rodziny: Witczyk Kamila 533-900-603


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach informuje, że do 31 stycznia 2020r.
można zgłaszać się po skierowania uprawniające do odbioru żywności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w tejże ustawie, tj.:
- 1.402,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
- 1.056,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby, które chcą korzystać z żywności w ramach Podprogramu 2019 zapraszamy do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5,
od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, pokoje nr: 24, 25, 26.
w celu wypełnienia oświadczenia i zapisania się na listę (prosimy mieć zaświadczenie z pracy o zarobkach netto za grudzień 2019 wszystkich pracujących członków rodziny lub inny dokument potwierdzający dochód – np. decyzję emerytury, decyzję z PUP).

Osoby, które nie zapiszą się na listy do 31 stycznia 2020r. i nie wypełnią oświadczeń, nie będą mogły skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2019.