Dodatek węglowy 

to bezzwrotne wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi tj. – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wysokość wsparcia to 3 tysiące złotych.

Dodatek węglowy przyznawany jest bez kryterium dochodowego. Jedynym warunkiem jego otrzymania jest zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Będzie to weryfikowane na etapie rozpatrywania wniosku.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5 , pokój  13 ( parter ) w godz. od 7.30 do 15.30
oraz w formie elektronicznej przez system ePUAP.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek przyznawany będzie wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy wypłacony zostanie w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku. Pieniądze wypłacone zostaną na wskazane konto bankowe.

Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia oraz nienależnie pobranego dodatku węglowego).
Informacja o przyznaniu dodatku węglowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące otrzymania pomocy można uzyskać telefonicznie:

  • (48) 384 84 25 w.  34, 21, 24

Więcej na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy

Wnioski do pobrania

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy