STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PIONKACH

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej "Ośrodkiem" jest jednostką budżetową podległą Samorządowi Miasta Pionki, działającą na podstawie:

Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. nr 86, poz. 732 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71, poz. 734 z późn. zm.),
Niniejszego Statutu.


§2


Terenem działania Ośrodka jest miasto Pionki.

§3


Siedzibą Ośrodka jest miasto Pionki.

§4


Bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta.

Rozdział II
CELE I ZADANIA OŚRODKA

§5


Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ponad to celem Ośrodka jest również zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin pozwalających na bytowanie im w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także wskazanie sposobu i pomoc w dążeniu do usamodzielnienia życiowego.

§6


Ośrodek realizuj e własne i zlecone gminie zadania z zakresu pomocy społecznej, a także zadania przekazane do realizacji przez Samorząd Miasta Pionki.

§7


Do zadania Ośrodka należy w szczególności:

analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
realizowanie zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na udzielanie pomocy osobom i rodzinom w uzyskaniu zdolności do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie oraz inspirowanie i tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, a także podejmowanie działań profilaktycznych,
pobudzanie społecznej aktywności i samodzielności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami,
przyznawanie i realizowanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń pieniężnych i niepieniężnych,
prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych,
prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych,
załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - dotyczących przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych,
prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

§8


Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie Pionek instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami prawnymi i fizycznymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział III
ORGANIZACJA OŚRODKA

§9

Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz, a także odpowiada za jego działalność oraz prawidłową realizację powierzonych zadań Kierownik Ośrodka,
Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta.

§10


Kierownik Ośrodka jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka,

§11

Kierownik Ośrodka wykonuje swoje obowiązki przy pomocy zastępcy i głównego księgowego,
Zastępcę i głównego księgowego zatrudnia i zwalnia Kierownik Ośrodka,
Zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności zastępcy, głównego księgowego i kadry kierowniczej ustala Kierownik Ośrodka.

§12


Strukturę organizacyjną Ośrodka określa Kierownik Ośrodka w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka.

§13

Kierownik Ośrodka upoważniony jest przez Burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
W indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych oraz innych zadań przekazanych Ośrodkowi do realizacji, decyzje administracyjne wydaje Kierownik Ośrodka z upoważnienia Burmistrza Miasta.

Rozdział IV
DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA, GOSPODARKA FINANSOWA

§14

Kierownik Ośrodka kieruje jednoosobowo działalnością Ośrodka,
Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka uprawniony jest Kierownik Ośrodka w granicach udzielonego mu przez Burmistrza pełnomocnictwa,
Kierownik Ośrodka w granicach udzielonego pełnomocnictwa zaciąga zobowiązania do wysokości kwot określonych planem finansowym,
Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§15

Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy Miasto Pionki oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administrację rządową na ich realizację.

§16


Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowany na okres roku budżetowego.

§17


Ośrodek prowadzi własną obsługę finansowo - księgową i sporządza sprawozdania w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

§18

Ośrodek prowadzi działalność statutową w oparciu o powierzone mu mienie Gminy Miasto Pionki oraz środki finansowe przekazywane z budżetu Gminy,
Ośrodek gospodaruje powierzonym mu mieniem oraz zapewnia jego ochronę i należyte korzystanie z niego.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§19


Kierownik Ośrodka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.

§20


Zmiany w Statucie są dokonywane przez Radę Miasta Pionki.

§21


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej, akty wykonawcze do niej oraz inne przepisy prawa.