Program „Dobry Start”

Od 1 lipca 2021 r. świadczenie „Dobry Start” (tzw. 300+) realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek możesz złożyć wyłącznie elektronicznie.

Rządowy program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na osiągany dochód.

  • Dla kogo wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia:

  • 20 roku życia;
  • 24 roku życia - w przypadku dzieci legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność dziecka to: orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub wydawane na podstawie przepisów oświatowych: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego.

Świadczenie dobry start przysługuje również na uczniów, jeżeli osiągnęli wiek 20 lat lub 24 lata w przypadku dzieci niepełnosprawnych, przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym. 

Ważne!

  • Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie na dzieci uczące się w szkole  rozumianej jako szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
  • Warto też wspomnieć, że od 2019 r. wsparcie z rządowego programu "Dobry Start" w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.
  • Jednocześnie należy pamiętać, że rządowy program "Dobry Start" nie obejmuje dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. "zerówce" prowadzonej w szkole. Rządowy program "Dobry Start" nie obejmuje także studentów.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start może otrzymać:

  • matka lub ojciec dziecka, 
  • opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
  • opiekun prawny dziecka  – osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,