Dział usług opiekuńczych mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pionkach ul. Leśna 5, parter pok. 12.

tel. 0 48 384 84 28 wew. 32

Do zadań działu należy m. in.:

Kwalifikowanie do pomocy w formie usług opiekuńczych oraz wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie.
Zapewnianie realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym - samotnym i pozostającym w rodzinie (jeśli rodzina nie jest w stanie zabezpieczyć odpowiedniej opieki).
Kontrola prawidłowości wykonywania usług - nadzór nad pracą opiekunek.

W dziale tym realizuje się zdania związane usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ubiegając się o przyznanie usług opiekuńczych należy złożyć wniosek, zaświadczenie lekarskie informujące, iż z uwagi na stan zdrowia osoba ubiegająca się o objęcie pomocą w formie usług opiekuńczych wymaga pomocy ze strony osoby drugiej. W/w świadczenie przyznaje się zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej. Szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady zwolnienia od opłat precyzuje uchwała Nr. CI/461/2010 Rady Miasta w Pionkach z dn. 18.02.2010 r. Dochód netto - 70 zł osoby samotnie gospodarującej oraz osoby w rodzinie netto - 528 zł.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach można ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z ponoszenia opłaty za usługi, a zwłaszcza ze względu na koszty leczenia i dietę, konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, zdarzenia losowego, oraz innych uzasadnionych okoliczności.

W dziale usług opiekuńczych można także ubiegać się o świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Podstawą do przyznania świadczenia jest wniosek, zaświadczenie o stanie zdrowia ze wskazaną dzienną ilością godzin świadczonych usług wydane przez lekarza psychiatrę, decyzja ZUS o przyznanych świadczeniach. Zasady odpłatności za te usługi normuje rozporządzenie Ministra Polityki Socjalnej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.