Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r.


Dodatek do gazu to nowa forma dofinansowania od rządu dla osób, które ogrzewają domy gazem i osiągają niskie dochody.
Refundacja poniesionych kosztów podatku VAT, będzie przysługiwać gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, a którego przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.


Rok kalendarzowy, w którym osiągnięte dochody będą podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy:


    • 2021 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2023 roku,
    • 2022 rok   – w przypadku wniosku złożonego po 31 lipca 2023 rok.


Wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wnioski o zwrot VAT można składać w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5, pokój 13 (parter) w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w formie elektronicznej przez system ePUAP.


Szczegółowe informacje dotyczące otrzymania pomocy można uzyskać telefonicznie:
(48) 384 84 25 w.  34.

Więcej na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska:


https://www.gov.pl/web/klimat/refundacja-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r


Wnioski do pobrania: https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/

link:   klauzula w informacji o zwrocie podatku VAT


Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia oraz nienależnie pobranego świadczenia).
Informacja o  refundacji VAT może być przekazywana na wskazany przez  wnioskodawcę  adres poczty elektronicznej.